Onze Vrijmetselaars Loge is gevestigd in Arnhem                                         

De Oude Landmerken is uniek in het feit dat wij in onze rituelen veel aandacht schenken aan de kosmische aspecten en Lichtsymboliek. Ons ‘rituaal Lingbeek’ is dan ook iets afwijkend van de algemene vorm maar des te interessanter.
Met ons ritueel gaan wij serieus om. Dit alles wil niet zeggen dat er in de loge altijd loodzware ernst heerst.
De speciale sfeer in de loge is er altijd een geweest van ernst en luim, dus met veel ruimte voor humor.

De zinspreuk van onze loge luidt:

Silentio Fidei Virtuti”* ; Tot Stlzwijgen, tot Trouw, tot Deugd

Tot stilzwijgen: om het onderling vertrouwen niet te beschamen.
Tot trouw: jegens elkaar als uiting van broederschap.
Tot deugd: door te streven naar verbetering van jezelf.

* “Virtus” : Deugd / Mannenmoed
Dit besef leefde ook heel sterk bij de oprichters van onze loge o.l.v. br:. M.S. Lingbeek, die in hun beginselverklaring benadrukten dat de bedoeling van ons vrijmetselaar-zijn is de bewustwording van de taak ons als deel van de kosmos opgelegd.   

De voornaamste elementen van de Landmerken zijn:

  • Een Grootloge moet een reguliere* oorsprong hebben, d.w.z. gesticht zijn door een erkende Grootloge of door ten minste drie regelmatig geconstitueerde loges
  • Kandidaten voor de Orde kunnen slechts zijn “vrije mannen van goede naam”**
  • Er wordt gewerkt in de drie graden van Leerling-, Gezel- en Meester-vrijmetselaar, overeenkomstig de traditionele gebruiken.
  • Het hoogste gezag in de Orde moet zijn een Grootloge***, en niet enig ander college of opperraad.
  • De arbeid wordt verricht ter ere van de Opperbouwmeester des Heelals.
  • In de loge zijn aanwezig de ‘drie Grote Lichten’****, waarop de beloften worden afgelegd.
  • Twistgesprekken over politiek of godsdienst zijn volstrekt verboden in de loge.
     

Onze Logebijeenkomsten zijn vooralsnog tweewekelijks op de woensdagavond, aanvang: 20.00 uur.

Logegeschiedenis

Waarom is er in één plaats vaak meer dan één loge? De oorzaken kunnen verschillend zijn:
Een loge kan te groot worden, waardoor de behoefte ontstaat haar te splitsen.
Er kunnen verschillen van opvatting zijn over hoe men Vrijmetselarij wil beleven.

Deze laatste oorzaak lag ten grondslag aan de oprichting van “De Oude Landmerken” in het jaar 1932. Binnen “De Geldersche Broederschap” bestonden twee stromingen, waarbij de ene de nadruk legde op wat men als Broederschap beschouwde en waarbij men de rituelen ondergeschikt achtte, terwijl de andere stroming juist de nadruk wilde leggen op bestudering en beleving van de rituelen, waaruit de Broederschap zou moeten voortvloeien. Een drijvende kracht bij dit laatste was de Arnhemse specialist voor hart- en vaatziekten M.S. Lingbeek (1864-1954), welke een belangrijke rol in de Nederlandse Vrijmetselarij heeft gespeeld. Zo was hij, na een verblijf van enige jaren in Zuid Afrika voor, tijdens en na de laatste Boerenoorlog (1899-1902), lid van het Hoofdbestuur der Orde en Grootmeester (= voorzitter van het Hoofdbestuur) geweest (1917-1923). Hij was een groot kenner van de geschiedenis en achtergronden der rituelen en was van mening dat in de loop der afgelopen decennia door allerlei wijzigingen veel zinvols verloren was gegaan omdat men de betekenis ervan niet meer begreep. Zo was hij enerzijds voorstander van vernieuwing en verdieping, anderzijds wilde hij wat verloren was gegaan weer terugbrengen.

Toen de tegenstellingen in de Geldersche Broederschap onoverbrugbaar bleken werd in 1932 door een groot aantal leden van De Geldersche Broederschap aan het Grootoosten verlof gevraagd een nieuwe loge te stichten, waarvan Lingbeek de eerste voorzitter werd.
Zijn idealen hebben vorm gekregen in de ritualen van “De Oude Landmerken”, waarin enerzijds de door het Hoofdbestuur verplicht gestelde onderdelen voorkomen, maar waarin anderzijds meer de nadruk ligt op kosmische en lichtsymboliek, naast de ook gehanteerde bouwsymboliek. Ook werden veel elementen uit de Engelse ritualen overgenomen.


De loge werd geïnstalleerd op 8 oktober 1932 door de toenmalige Grootmeester Hermannus van Tongeren. De tijd tot mei 1940 kan als een voorspoedige en creatieve periode worden gekenschetst. Door de goede zorgen van een aantal leden kon een groot deel van het archief de oorlog overleven.
Na de bevrijding werd het logeleven weer snel opgepakt en werd verder gewerkt aan de uitwerking van de beginselen.

In 1966 werd door een aantal leden, samen met leden van andere loges, een nieuwe loge gevormd: “Het Gulden Vlies” en in 1986 werd door een aantal leden, die in (de buurt van) Ede woonden, eveneens samen met anderen, de loge “Het Middelpunt” aldaar opgericht.

In 1982 werd het 50-jarig jubileum luisterrijk gevierd. Tijdens het banket werd ons daarbij namens een overleden lid een cassettebandje overhandigd, waarop de laatste voordracht van Lingbeek (hij was toen 86 jaar en hulpbehoevend) uit 1947 was opgenomen.
Een andere opmerkelijke gebeurtenis vond plaats op 6 oktober 1990 toen een leerlinginwijding plaats vond in aanwezigheid van een groot aantal Engelse en Schotse broeders. Ter gelegenheid hiervan werd het ritueel gedeeltelijk in het Engels opgevoerd.

2007 : Viering van het 75-jarig bestaan van De Oude Landmerken met een feestelijke bijeenkomst in kasteel De Doornenburg. Verder de uitgave van een gedenkboek waarin uitgebreid de logegeschiedenis is verhaald.
Vereniging

Naast de rituele arbeid is De Oude Landmerken een vereniging, met bijbehorende statuten en huishoudelijk reglement.
De leden betalen per jaar hun lidmaatschap en de vereniging is ingeschreven in het handelsregister van de KvK (40121691).

Ons correspondentieadres: Secretaris  De Oude Landmerken  Graaf Diederikstraat 5 6901 EE Zevenaar.
Op democratische wijze worden de bestuursleden gekozen door de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Als u al met meer loges op Internet heeft kennisgemaakt, zult u een zeer gevarieerd beeld hebben gekregen.
Maar toch hebben de teksten, die u trachten te vertellen wat Vrijmetselarij is, uiteraard eenzelfde strekking.
Daarom verwijzen wij u allereerst naar de centrale plaats van de Vrijmetselarij in Nederland: www.vrijmetselarij.nl 


Internet

Onze loge staat vermeld op een aantal websites:

De Oude Landmerken op : http://nl.wikipedia.org/wiki/Beginselen_van_de_vrijmetselarij

Beginthier – vrijmetselarij wikidirectory met info